KOLESARSKI IZPIT – POMEMBEN KORAK K POVEČANJU VARNOSTI NA KOLESU

Kolesa so med našimi najmlajšimi izjemno priljubljena, kar lahko pripišemo odličnemu viru zabave, ki ga predstavlja kolo, kot tudi dejstvu, da gre za prvo prevozno sredstvo v otrokovem življenju, ki ga lahko upravlja sam. Mejniki starostno niso določeni in jih zato težko opredelimo, kajti vsakega otroka je potrebno obravnavati individualno in celostno. Kljub temu pa v kolesarski trgovini NewBike na podlagi izkušenj ocenjujemo, da otroci prve kolesarske spretnosti začnejo pridobivati načeloma okoli četrtega leta starosti, kar sovpada z razvojem motoričnih sposobnosti, kot so koordinacija gibov in ravnotežje. Za prvo samostojnejšo vožnjo v prometu so sposobni po desetem letu, ko sta že razviti fina in groba motorika, običajno pa pričnejo otroci pri tej starosti tudi zrelo in razumsko razmišljati. Praviloma znajo predvideti potek dogajanj okoli sebe, znanje že povezujejo s prakso, najpomembnejši pa je smisel za ocenjevanje hitrosti, oddaljenosti od peščev in drugih udeležencev v prometu, odzivni čas, zavorno pot ter zavedanje svojih posledic v prometu. V ta namen v petem razredu osnovne šole v Sloveniji izvajamo teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Po uspešno dokazanem poznavanju in razumevanju teoretskega znanja ter osvojenih praktičnih veščinah, učenci pridobijo posebno izkaznico, ki jim omogoča vožnjo s kolesom tudi v javnem prometu. Gre za izredno pomemben dogodek v otrokovem razvoju, saj kolesarski izpit predstavlja pravzaprav prvo večjo preizkušnjo, ki mu zagotavlja samostojnost, obenem pa prinaša tudi nove dolžnosti, kajti otrok postane odgovoren za svoje sodelovanje v prometu. Kolesarski izpit je izjemno pomemben za opazovanje prometa, pa tudi za analiziranje kolesarskih situacij ter spoznavanje prometne infrastrukture v domačem kraju, nova teoretična in praktična znanja pa bodo v veliko korist tudi pri kasnejšem opravljanju vozniškega  izpita za motorno vozilo. Poudariti je potrebno, da kolesarskega izpita ne smemo obravnavati zgolj kot formalno obveznost vsakega osnovnošolca, temveč kot dobrodošlo priložnost za poglobljeno ozaveščanje o kolesarski in s tem tudi prometni kulturi, ki je bistvenega pomena za prijetne in obenem varne dogodivščine, katere bo vaš otrok doživel na kolesu.

Usposabljanje za opravljanje kolesarskega izpita je v Sloveniji del rednega izobraževalnega programa vseh osnovnih šol. Načrtovanje in izvajanje poteka v skladu s Konceptom usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita, ki je zajet tudi v letni delovni načrt šole. Učitelji, ki sodelujejo pri izvedbi, ga vključijo v letne priprave za vzgojno izobraževalno delo pri določenih predmetih. Posamezne vsebine koncepta usposabljanja se povezujejo tudi z drugimi prometno vzgojnimi dejavnostmi in učnimi cilji, ki so opredeljene v predmetniku za prvo ter drugo izobraževalno obdobje. Pri tem je potrebno upoštevanje različnih dejavnikov, kot so razvojne značilnosti otrok, njihova zrelost in ocena sposobnosti njihovega sodelovanja v prometu. Zanemariti ne gre pomena interesa učencev in staršev, pa tudi značilnosti in potrebe, ki so prisotne v lokalnem okolju. Odločitev, kdaj izvesti usposabljanje za kolesarski izpit, je prepuščena osnovnim šolam, ne sme pa potekati pred dopolnjenim osmim letom. Priporočena starost je po dopolnjenem desetem letu, kar običajno pomeni v petem razredu. V podjetju NewBike pri tem poudarjamo, da bi eno glavnih meril moralo biti tudi upoštevanje kognitivnih, psihosocialnih in motoričnih sposobnosti učencev in da so prav mestna kolesa najprimernejša za vožnjo po mestu. Cilj usposabljanja je pripraviti osnovnošolce na samostojno vožnjo v cestnem prometu, jih naučiti pravilnega in varnega vključevanja, ustrezne presoje različnih prometnih razmer ter seznanitve z veljavnimi pravili in predpisi, z namenom zagotovitve varnega in odgovornega sodelovanja v cestnem prometu. Izpit je uspešno opravljen takrat, ko učenec uspešno opravi teoretični del, praktično vožnjo, ki poteka na poligonu in praktično vožnjo na javnih prometnih površinah. Po opravljenem kolesarskem izpitu prejmejo učenci kolesarsko izkaznico. Gre za poseben dokument, ki služi kot dokazilo o usposobljenosti za samostojno vožnjo kolesa v prometu, učenci pa ga morajo pri kolesarjenju vedno imeti s seboj. Celoten proces usposabljanja se prične tako, da osnovne šole učencem in njihovim staršem oziroma zakonitim skrbnikom najprej predstavijo koncept. Učenci se za vključitev v usposabljanje odločijo prostovoljno, svoje soglasje pa skupaj s starši podajo v pisni obliki.

Kot smo zapisali že na naši spletni strani Kolesa-NewBike.si, ko svojega mladostnika spustimo samega s kolesom, denimo v šolo, nas najbolj skrbi za varnost. Naše skrbi so ob upoštevanju dejstva, da spadajo kolesarji poleg pešcev v skupino najbolj ogroženih in izpostavljenih prometnih udeležencev, tako povsem razumljive. Na teoretičnem delu usposabljanja je zato poudarek ravno na seznanitvi s cestno prometnimi predpisi, pa tudi na utrditvi vsega prometnega znanja, katera so učenci pridobili tako pri rednem pouku, kot tudi pri izvajanju drugih dejavnosti v šoli. Omeniti velja, da se spoznavanje varnega kolesarjenja medpredmetno povezuje, kajti zajeto je v različnih predmetih, kot so naravoslovje in tehnika, družba, gospodinjstvo, slovenščina, in drugih. Z začetkom usposabljanja za teoretični del kolesarskega izpita se učenci običajno srečajo že v četrtem razredu osnovne šole. Tovrstno usposabljanje je vsebinsko razdeljeno na več sklopov, najobsežnejše je poimenovano »splošno področje«, vključuje pa prepoznavanje varnih načinov vključevanja v javni promet, prepoznavanje nevarnih mest in tveganj za kolesarje ter poznavanje zakonskih določil v zvezi s kolesarjenjem. Drugo področje se imenuje »varno kolo in oprema« ter zajema poznavanje sestavnih delov kolesa in obvezne opreme, zavedanje pomembnosti tehnične brezhibnosti kolesa in seznanitev posledic neustrezne opreme. Naslednje področje je »prometna signalizacija«, v katerem se učenci naučijo pomen posamezne skupine prometnih znakov ter dojamejo sporočilo in zahtevano ravnanje za ključne prometne znake, ki so pomembni za kolesarje. Zadnje področje je poimenovano »vožnja kolesa« in obravnava pravila varne vožnje, katera morajo upoštevati vsi kolesarji, ki so udeleženi v cestnem prometu. Teoretični del usposabljanja se zaključi s teoretičnim izpitom iz navedenih vsebin, ki na večini osnovnih šol poteka preko spletnega portala Kolesar, nekatere šole pa se odločijo za izvedbo v pisni obliki. Za uspešno opravljen izpit morajo učenci zbrati najmanj 75 odstotkov vseh dosegljivih točk, toda pri tem morajo pravilno rešiti vse pomembnejše naloge, ki so ovrednotene z dvema točkama. V primeru neuspeha lahko učenec k izpitu pristopi ponovno, kar pa lahko stori največ tri krat v enem šolskem letu.

Po uspešnem teoretičnem delu, lahko učenci pristopijo k praktičnemu delu izpita, ki poteka na poligonu in na neprometnih površinah v okolici šole. Poligon zajema veliko različnih ovir, katerih skupna lastnost je simuliranje prometnih razmer, s čimer pri učencih spodbujamo razvijanje posameznih spretnosti. Med te prištevamo vožnjo naravnost in krepitev ravnotežja, vožnjo čez ovire za učenje obvladovanja kolesa ter vožnjo v skladu s prometno signalizacijo in drugimi veljavnimi cestno prometnimi pravili. Na poligonu se učenci naučijo tudi pravilnih postopkov pri prehitevanju in vožnji mimo. Poseben del pa je namenjen prenašanju teoretičnega znanja v konkretno praktično situacijo, kot je zavijanje desno in levo, zavijanje na vozišču, kjer poteka ureditev prometa s semaforji in zavijanje pri prehodih za pešce. Ko otrok konča s spretnostnim poligonom, in še preden prične z vožnjo v cestnem prometu, nadaljuje usposabljanje na prometnem poligonu. Kljub svojemu imenu tovrstni poligon ne poteka v okolju s prometom, temveč na neprometni površini šole. Namenjen je izvajanju vaj, ki posnemajo vožnjo v križiščih, vključuje pa zavijanje v vse smeri, vožnjo naravnost, v krožnem križišču, po ravni črti in v krogu. V primerjavi s poligonom, ki se nahaja v naši kolesarski trgovini, ta vključuje tudi najrazličnejše ovire, kot so ožine in neravnine, ki od kolesarja zahtevajo vijuganje, nenadno ustavljanje in celo vožnjo z eno roko. Praktični del izpita na poligonu po navadi za učence predstavlja najbolj zabaven del usposabljanja, katerega se tudi najbolj veselijo, kajti lahko sedejo na svoje kolo in urijo svoje sposobnosti ter veščine vožnje. Kot merilo uspeha se šteje vsaj pet ovir, katere mora vsak učenec prevoziti, ne da bi pri tem sestopil s kolesa ali podrl oviro. Med vožnjo na poligonu, pa tudi med praktično vožnjo v prometu, ki poteka v nadaljevanju, morajo učenci vseskozi nositi kolesarsko čelado, ki bo ob morebitnem padcu pomembno zaščitila glavo, priporočamo pa tudi uporabo ščitnikov za kolena in komolce.

Usposabljanje za kolo se zaključi s praktično vožnjo v prometu, pred katero pa je potreben pregled tehnične brezhibnosti kolesa ter vse potrebne opreme. Naj dodamo, da lahko vso manjkajočo opremo priskrbite pri nas, v naši kolesarski trgovini NewBike. Če kolo ustreza postavljenim kriterijem, se nanj prilepi nalepka »varno kolo v prometu« in izda zapisnik o pregledu kolesa. Med vožnjo morajo vsi učenci poleg čelade nositi tudi odsevni brezrokavnik, izvajalci pa so z ustrezno prometno signalizacijo dolžni opozoriti voznike in druge udeležence v prometu na potek usposabljanja. Za varnost učencev je dolžna poskrbeti šola, pri sami izvedbi pa lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci. Praktični del izpita poteka na prometni površni, ki se mora nahajati v neposredni bližini šole. Spremstvo predstavlja usposobljeni učitelj, odgovoren pa je lahko za skupino največ petih učencev. Priporočljivo je, da vožnja zajema čim večje število različnih prometnih okoliščin, vključujoč razna križišča, zavijanje v vse smeri ter vožnjo po kolesarski stezi in cestišču. Cilj praktične vožnje je, da učenec dokaže zmožnost samostojne vožnje v prometu. V ta namen ne sme zbrati manj kot 25 odstotkov negativnih točk ali storiti napako, ki se smatra kot hujša kršitev. Pod slednje prištevamo odvzem prednosti, izsiljevanje ostalih udeležencev v prometu, neustrezno nakazovanje smeri in podobno. Za lažje vrednotenje so izvajalci dolžni pripraviti ocenjevalni list, ki mora biti prilagojen prometnim razmeram na zastavljeni trasi, kjer poteka praktični del usposabljanja. Za uspešno opravljen kolesarski izpit in prejem izkaznice kot potrdila, mora učenec opraviti teoretični del, praktično vožnjo na obeh poligonih in vožnjo na javni prometni površini .